Poučevanje


Integirani pogonski sistemi (MAG, 2. letnik)

Nosilec: Rastko Fišer
Asistent: Klemen Drobnič
Koda predmeta: 64292

Predmet Integrirani pogonski sistemi je namenjen študentom, ki se želijo seznaniti s sodobnimi izvedbami integriranih elektromotorskih pogonov in njihovim vključevanjem v kompleksne avtomatizirane postroje.

Predmet pokriva široko paleto tem, vključno z:

 • Trendi razvoja električnih pogonskih motorjev in reguliranih pogonov
 • Prehodni pojavi, dinamična stanja elektromotorskih pogonov in energijske izgube
 • Uporaba računalniških orodij in metod za modeliranje, simuliranje in vrednotenje obratovalnih stanj električnih pogonov
 • Pogoni z motorji malih moči in posebnih konstrukcijskih izvedb
 • Večfazni motorji in pretvorniki
 • Pogonski sistemi z linearnimi motorji
 • Električni pogonski sistemi v cestnih in tirnih vozilih
 • Sistem električne vleke
 • Pogonski sistemi in pretvarjanje električne energije v vetrnih elektrarnah
 • Nadzor stanja in diagnostika elektromotorskih pogonov

Predmet je razdeljen na dva dela. V prvem delu se študentje seznanijo z osnovnimi pojmi in principi delovanja integriranih elektromotorskih pogonov. V drugem delu se študentje osredotočijo na bolj specifične teme, kot so prehodna stanja, dinamična stanja, energijske izgube, kaskadne vezave, večmotorski pogoni in linearni motorji.

Predmet je zasnovan tako, da študentom omogoči, da pridobijo teoretična in praktična znanja, ki so potrebna za razumevanje in načrtovanje integriranih pogonskih sistemov. Študenti se bodo seznanili z osnovnimi pojmi in principi delovanja integriranih pogonskih sistemov, z različnimi vrstami pogonskih motorjev in pretvornikov, ter z načini nadzora in upravljanja pogonskih sistemov.

Elektromotorski pogoni (MAG, 1. letnik)

Nosilec: Rastko Fišer
Asistent: Klemen Drobnič in Henrik Lavrič
Koda predmeta: 64221

Opis predmeta

 • Osnovne komponente elektromotorskih pogonov. Kratek zgodovinski pregled razvoja področja, trenutno stanje in trendi razvoja. Stacionarna in dinamična stanja elektromotorskih pogonov. Obratovalne karakteristike električnih motorjev in delovnih strojev. Vztrajnostni momenti v pogonskem sistemu, osnovna pogonska enačba, dinamični vrtilni moment. Mehanski prehodni pojavi, statična stabilnost pogonskega sistema. Izvedbe, priključevanje, označevanje in hlajenje električnih motorjev.
 • Enosmerni, asinhronski in sinhronski motorji v pogonski tehniki – značilnosti izvedb, načini napajanja, stacionarne in dinamične pogonske karakteristike, parametri s katerimi vplivamo na spremembe obratovalnih karakteristik. Nastavljanje vrtilne hitrosti. Problematika in izvedbe zagona in zaviranja.
 • Izbira pogonskih motorjev, segrevanje in ohlajanje. Normirane vrste obratovanja električnih strojev. Metode za določanje moči pogonskih motorjev. Kompenzacija jalove energije izmeničnih električnih motorjev.
 • Moderne izvedbe energijsko varčnih električnih motorjev in problematika njihove vgradnje v pogonske sisteme – tehnični in ekonomski vidik. Principi načrtovanja elektromotorskih pogonov z visokim izkoristkom in zanesljivostjo obratovanja. Standardna zaščita elektromotorskih pogonov.

Električni pogonski sistemi (VŠP, 2. letnik)

Nosilec: Rastko Fišer
Asistent: Klemen Drobnič
Koda predmeta: 64647

Opis predmeta

 • Osnovne komponente elektromotorskih pogonov. Pregled razvoja področja elektromotorskih pogonov, trenutno stanje in trendi razvoja. Statična in dinamična stanja elektromotorskih pogonov. Obratovalne karakteristike električnih motorjev in delovnih strojev. Vztrajnostni momenti v pogonskem sistemu, osnovna pogonska enačba, dinamični vrtilni moment. Mehanski prehodni pojavi, statična stabilnost pogonskega sistema. Izvedbe, priključevanje, označevanje in hlajenje električnih motorjev.
 • Električni motorji: asinhronski, sinhronski s trajnimi magneti, reluktančni, enosmerni komutatorski, enosmerni elektronsko komutirani. Obratovalne lastnosti električnih motorjev, statične in dinamične karakteristike, problematika zagona, nastavljanje vrtilne hitrosti, električno zaviranje. Pretvorniško napajanje enosmernih in izmeničnih motorjev in vključitev v regulacijske kroge.
 • Izbira električnih motorjev, segrevanje in ohlajanje električnih strojev, normirane obremenitve motorjev, metode za optimalno dimenzioniranje motorjev. Principi načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitih elektromotorskih pogonov.
 • Posebni električni pogonski sistemi: sistemi električne vleke in cestnih vozil, pogoni s plazenjem, električne gredi, pogoni dvigal, pogoni z linearnimi motorji, pogoni za ultravisoke vrtilne hitrosti.
 • Zaščita elektromotorskih pogonov: motnje s strani bremena, motnje iz napajalnega omrežja, moderna mikroprocesorsko vodena zaščita in avtomatiziran neprekinjen nadzor stanja pogonskega sistema.

Močnostna elektronika (VŠP, 2. letnik)

Nosilec: Rastko Fišer
Asistent: Henrik Lavrič
Koda predmeta: 64646

Opis predmeta

 • Pregled glavnih področij močnostne elektronike. Zgodovinski razvoj električnih ventilov. Polprevodniški ventili: fizikalno delovanje, konvencionalne in sodobne izvedbe, statične in dinamične karakteristike, pomembni parametri, izbira, dimenzioniranje, zaščita, hlajenje, trendi razvoja.
 • Nekrmiljena usmerniška vezja: delovanje, komutacija, lastnosti, dimenzioniranje.
 • Omrežno krmiljena usmerniška vezja: delovanje, komutacija, lastnosti, dimenzioniranje, vpliv bremena. Zahteve pri krmiljenju, izvedbe impulznih naprav.
 • Vpliv krmiljenih sistemov na togo omrežje, fazni premik, krmilna jalova moč. Principi zmanjšanja krmilne jalove moči.
 • Razsmerniška vezja s prisilno komutacijo. Enosmerni in izmenični presmerniki. Vrste modulacije izhodne veličine. Pulzno širinska modulacija. Napetostni in tokovni pretvorniki, karakteristike, osnovne vezave in lastnosti. Uporaba pretvorniških vezij v elektromotorskih pogonih.
 • Dinamične izgube, dušilke in kondenzatorji. Povratni vplivi pretvorniških naprav na omrežje, pasivni in aktivni filtri, glajenje napetosti in tokov, EMC zaščita. Značilna področja uporabe naprav močnostne elektronike, primeri iz industrijske prakse.